Algemene Voorwaarden

Sectie Vaaropleidingen

Artikel 1

De kandidaat is pas definitief ingeschreven vanaf het moment dat het lesgeld is voldaan. Indien de kandidaat zich heeft aangemeld en door welke reden dan ook niet betaalt, dan heeft de Varen Met Plezier Vaarschool het recht zijn plaats vrij te geven aan een andere deelnemer. Indien daardoor de cursus volzet komt, dan heeft de kandidaat geen recht tot compensatie.

Artikel 2

Het volledige cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan per overschrijving op de bankrekening van de Varen Met Plezier Vaarschool. Dit rekeningnummer en het bedrag dat dient te worden voldaan wordt medegedeelt via een bevestigingsmail verstuurd naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever is de persoon die de inschrijving heeft geplaatst en is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van dit bedrag.

Artikel 3

De kandidaat beschikt over een bedenktermijn van 14 dagen na het ontvangen van de bevestigingsmail van de voorinschrijving. Indien de kandidaat een cursus annuleert binnen deze termijn, zal het lesgeld terugbetaald worden op voorwaarde dat de cursus nog niet werd aangevangen en dit ten laatste 48 uur voor het startuur heeft gecommuniceerd per e-mail aan de Varen Met Plezier Vaarschool.

Voor de online of fysieke verkoop van gedrukte goederen (Zoals boeken) heeft de consument geen herroepingsrecht. Voor andere, online bestelde, goederen geldt een herroepingsrecht van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag dat de goederen door de consument ontvangen werden.

De goederen moeten in originele staat en ongebruikt worden teruggezonden. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. Het door de consument betaalde bedrag, exclusief de verzendingskosten, worden aan de consument terugbetaald, na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Artikel 4

Ingeval van een tijdige annulering door de kandidaat na de bedenktermijn is er geen terugbetaling van het betaalde cursusgeld. De kandidaat kan evenwel een wijziging van de cursus aanvragen voor een latere datum. Hij/zij houdt het cursusgeld tegoed.

Artikel 5

Ingeval van een wijziging van een volledige lessenreeks door de Varen Met Plezier Vaarschool kan de cursist kiezen tussen het aanvaarden van de wijziging zonder kosten of terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 6

Ingeval dat de kandidaat op het afgesproken aanvanguur en cursuslocatie niet komt opdagen zal het lesgeld niet terugbetaald worden. De kandidaat is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de lessessie. Er wordt geen compensatie voorzien voor een gemiste les indien de kandidaat niet tijdig aanwezig is of hij/zij geen moeite heeft gedaan om de lesgever tijdig voor aanvang van de les te contacteren.

Artikel 7

Elke instructeur geeft de geprogrammeerde leerstof, zoals vermeld op deze website. Het aangeboden lesmateriaal ondersteunen de leerstof. De volgorde van de lessenreeks staat los van de volgorde van de pagina's in het cursusmateriaal.

Artikel 8

In het geval van een vermoeden van dronkenschap, een vermoeden van het onder invloed zijn van verdovende middelen, het uiten van fysieke of verbale agressie, het moedwillig toebrengen van fysieke schade aan eigendommen, goederen of personen moet de desbetreffende kandidaat onmiddelijk de les verlaten zonder teruggave van het lesgeld.

Artikel 9

Kandidaten zijn verplicht zich Familiaal te verzekeren. Wij adviseren deelnemers voor zichzelf een verzekering te nemen voor blijvende letsels met als doel te zijn beschermt indien ze aan hun eigen lichaam of ledematen schade hebben toegebracht en hierdoor werkonbekwaam zijn door het niet opvolgen van de correcte instructies van onze instructeurs.

Artikel 10

Een kandidaat kan enkel beroep doen op de 100% slaagkansgarantie voor het theorie examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet op volgende voorwaarden:

Uitgezonderd op bovenstaande voorwaarden heeft de Varen Met Plezier Vaarschool altijd het recht het leveren van de voordelen of diensten met betrekking tot de 100% slaagkansgarantie te weigeren of ten allentijde onmiddelijk in te trekken als de Varen Met Plezier Vaarschool van mening is dat de kandidaat zich onvoldoende toewijd aan de studie of als de Varen Met Plezier Vaarschool van mening is dat het toekennen of uitvoeren van deze 100% slaagkansgarantie niet commercieel rendabel is.

Artikel 11

Indien de weersituatie, onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen voor de sessie ervoor zorgen dat de vaarles niet kan doorgaan, zal deze kosteloos worden verplaatst.

Artikel 12

Indien de instructeur van mening is dat de veiligheid in het gedrang komt of er een inconsistentie is met de administratieve verplichtingen heeft hij het recht de vaarles onmiddelijk te beïndigen, zonder dat de klant recht heeft tot compensatie.

Sectie Rondvaarten

Artikel 1

De rondvaart kan pas effectief worden uitgevoerd vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan en dit kan worden geverifiërd op de bankrekening van de Varen Met Plezier Vaarschool.

Indien de klant zich heeft aangemeld en door welke reden dan ook niet betaalt, dan heeft de Varen Met Plezier Vaarschool het recht zijn reservatie vrij te geven aan een andere persoon. Indien daardoor de klant economische schade oploopt, dan heeft de klant geen recht tot compensatie.

Artikel 2

Het volledige verschuldigde bedrag voor de rondvaart dient voor aanvang van de rondvaart te zijn voldaan per overschrijving op de bankrekening van de Varen Met Plezier Vaarschool. Dit rekeningnummer en het bedrag dat dient te worden voldaan wordt medegedeelt via een bevestigingsmail of offerte verstuurd naar de klant.

Indien er twijfel bestaat over of het bedrag volledig werd voldaan heeft de Varen Met Plezier Vaarschool het recht de rondvaart te annuleren zonder dat de klant recht heeft tot compensatie.

Artikel 3

De klant beschikt over een bedenktermijn van 14 dagen. Indien de klant een rondvaart annuleert binnen deze termijn, zal het rondvaartbedrag terugbetaald worden op voorwaarde dat de rondvaart nog niet werd aangevangen.

Artikel 4

Ingeval van een annulering door de klant na de bedenktermijn is er geen terugbetaling van het betaalde rondvaartgeld. De klant kan evenwel een wijziging van de rondvaart aanvragen voor een latere datum. Hij/zij houdt het rondvaartgeld tegoed.

Artikel 5

Indien de weersituatie ervoor zorgt dat de rondvaart niet kan doorgaan, zal deze kosteloos worden verplaatst.

Artikel 6

Ingeval dat de klant op het afgesproken aanvanguur en opstaplocatie niet komt opdagen zal het rondvaartbedrag niet terugbetaald worden. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de opstapplaats van de rondvaart. Er wordt geen compensatie voorzien voor een gemiste rondvaart indien de klant niet tijdig aanwezig is of geen moeite heeft gedaan om de schipper tijdig voor aanvang van de rondvaart te contacteren.

Artikel 7

In het geval van een vermoeden van dronkenschap, een vermoeden van het onder invloed zijn van verdovende middelen, het uiten van fysieke of verbale agressie, het moedwillig toebrengen van fysieke schade aan eigendommen, goederen of personen moet de desbetreffende klant onmiddelijk het vaartuig verlaten zonder teruggave van het rondvaartbedrag.

Sectie Verplaatsingsopdrachten

Artikel 1

De Varen Met Plezier Vaarschool voert de verplaatsingsopdrachten van pleziervaartuigen uit in alle onafhankelijkheid en naar eigen vermogen. De Varen Met Plezier Vaarschool kiest de wijze waarop en de middelen waarmee hij de verplaatsingsopdracht zal vervullen.

De Varen Met Plezier Vaarschool kiest zelf zijn werktijden in het kader van de verplaatsingsopdracht en de klant kan hem geen beperkingen opleggen qua tijdschema en organisatie.

De Varen Met Plezier Vaarschool heeft het recht om de voltallige bemanning te kiezen en zelf een schipper aan te stellen voor de volledige duur van de opdracht.

Artikel 2

De totaalprijs en bankrekeningnummer voor de verplaatsingsopdracht zal worden medegedeelt via e-mail, offerte of contract en de verplaatsingsopdracht kan pas effectief worden uitgevoerd vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan en dit kan worden geverifiërd op de bankrekening van de Varen Met Plezier Vaarschool.

Indien de Varen Met Plezier Vaarschool tijdens de uitvoer van de verplaatsing extra onvoorziene kosten maakt met het oogmerkt de opdracht tot een goed einde te brengen zullen deze worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 3

Indien er tijdens de uitvoer van de opdracht de bemanning van mening is dat de veiligheid in het gedrang komt of er een mogelijkse inconsistentie is met de administratieve plichten van het schip heeft de Varen Met Plezier Vaarschool ten allentijde het recht de opdracht onmiddelijk te staken.

In het geval dat de verplaatsingsopdracht vroegtijdig wordt gestaakt zal de totaalprijs worden herberekend volgens de uurprijs, verplaatsingskosten en bijkomende kosten. Het oorspronkelijke totaalbedrag minus het nieuwe herberekende totaalbedrag wordt teruggestort aan de klant.

Artikel 4

De klant moet ervoor zorgen dat alle administratieve verplichtingen en uitrusting van het vaartuig, dat moet verplaatst worden, geldig, aanwezig, te controleren zijn en voldoen aan de Belgische Pleziervaartwetgeving.

De belettering op de romp van het vaartuig voldoet aan de Belgische pleziervaartwetgeving.

Het vaartuig beschikt over een verzekering die geldig is.

Alle radio-elektrische apparatuur aan boord van het vaartuig komt overeen met een geldige scheepsvergunning voor radiostations.

Het vaartuig beschikt over een vaartoelating voor het vaargebied waarbinnen de verplaatsingsopdracht uitgevoerd wordt.

De uitrusting aan boord van het vaartuig is volledig conform met de Belgische Pleziervaartwetgeving.

Het vaartuig is technisch en mechanisch in orde om er veilig de opdracht mee uit te voeren.

De klant voorziet een volmacht van de Juridische eigenaar dat de Varen Met Plezier Vaarschool de toelating geeft om het vaartuig te verplaatsen.

Artikel 5

Indien er zich tijdens de trip een panne voordoet aan de technische eigenschappen van het vaartuig heeft de Varen Met Plezier Vaarschool het recht het vaartuig achter te laten op risico van de klant, zonder dat de klant recht heeft tot compensatie.
Versie: 1 januari 2024